Ymgyrch Absorb ar waith ym Mhillgwenlli unwaith eto

Yr wythnos hon (dydd Llun 4 Medi 2017) gwnaeth ein swyddogion yng Ngorllewin Casnewydd ymgymryd â thrydedd ran ymgyrch unigryw sydd â'r nod o wella ansawdd bywyd y rheini sy'n byw, gweithio neu'n ymweld â Phillgwenlli.

Sefydlwyd Ymgyrch Absorb er mwyn ein helpu i atal troseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol megis yfed yn y stryd, camddefnyddio cyffuriau a gangiau bygylus yn yr ardal.

Drwy gydol yr wythnos, cynhaliodd ein swyddogion hapwiriadau ar fusnesau a cherbydau ar y cyd â'n partneriaid megis yr awdurdod lleol, DVSA, CThEM, yr Adran Mewnfudo a Safonau Masnach ymhlith eraill.

Yna, cynhaliodd swyddogion noson ddwys o weithredu drwy fonitro ardaloedd problemus ym Mhillgwenlli lle y nodwyd a rhoddwyd gwybod am y rhan fwyaf o droseddau.

Gwnaeth y tîm cymdogaeth hefyd helpu i gasglu dirwyon dyledus yn ogystal â chynorthwyo â nifer o achosion o stopio a chwilio gan swyddogion ar batrôl.

Aethpwyd ati i gasglu sbwriel yn yr ardal hefyd ac roedd nifer o gyfleoedd i ymgysylltu am fod ein gorsaf heddlu symudol o gwmpas yn cynnig cyngor ar atal troseddu ac yn gwrando ar bryderon trigolion lleol.

Gwnaeth yr wythnos amlasiantaeth hefyd helpu ein swyddogion i godi ymwybyddiaeth o'r Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus a roddwyd ar waith yn ddiweddar.

Nod y gorchymyn, a gyflwynwyd ym mis Gorffennaf eleni, yw gwella ansawdd bywydau'r gymuned ym Mhillgwenlli drwy roi mwy o bwerau i swyddogion er mwyn mynd i'r afael ag ymddygiadau sy'n peri pryder i drigolion lleol.

Mae torri'r gorchymyn hwn yn drosedd a gellir delio â'r achos drwy gyflwyno Hysbysiad Cosb Benodedig o hyd at £100 neu ddirwy o hyd at £1,000 wrth erlyn drwy'r llys.

Gweler canlyniadau'r ymgyrch isod:

4 Medi 2017

Gwnaeth ein swyddogion gynnal ymgyrch amlasiantaethol ger Parc Tredegar yng Nghasnewydd lle cafodd deg ar hugain o gerbydau eu harchwilio, cofnodwyd manylion dau yrrwr am nad oedd ganddynt yswiriant, atafaelwyd dau gerbyd ac arestiwyd un gyrrwr am ei fod wedi'i wahardd rhag gyrru.

Rhoddodd ein partneriaid, y DVSA, Hysbysiad Gwahardd i chwe gyrrwr, gwnaeth Cyllid a Thollau ei Mawrhydi (CThEM) hapbrofi saith ar hugain o gerbydau, a gwiriodd yr adran Drwyddedu wyth o dacsis gydag un yn cael hysbysiad gwella.

Gwnaeth adran Economi Gudd CThEM hefyd gwblhau tri deg pedwar o holiaduron a chafodd yr adran Gorfodi mewnfudo sgyrsiau trwyadl â deg o bobl, gan helpu'r ddau dîm i gasglu gwybodaeth hanfodol.

Gwiriodd Adran Rheoli Gwastraff yr awdurdod lleol bedair trwydded cario gwastraff hefyd, er mwyn sicrhau eu bod yn gyfredol ac yn gyfreithlon.

 

5 Medi 2017

Gwnaethom helpu i drefnu ymgyrch ar y cyd â'n swyddogion, yr adran Safonau Masnach a'r adran Mewnfudo er mwyn gweithredu nifer o warantau yn ardal Pillgwenlli.

Atafaeodd Safonau Masnach lawer o gynhyrchion a oedd wedi'u labelu'n anghywir gan roi cyngor arnynt. Gwnaeth swyddogion hefyd chwilio am unrhyw gynnyrch anghyfreithlon gan gynnwys bwyd ar werth a oedd wedi mynd heibio i'w ddyddiad.

Atafaelwyd tabledi a thân gwyllt a oedd heb eu trwyddedu hefyd a'u hanfon i'w dadansoddi. Yn ogystal cynhaliodd swyddogion Mewnfudo wiriadau ar yr un pryd ar y rheini a oedd yn gweithio ac yn byw ar y safle.

Wedyn, aeth swyddogion ati i gynnal ymgyrch gyda'r hwyr i amharu ar ymddygiad gwrthgymdeithasol a chyflenwi cyffuriau yn ardal Pillgwenlli. Ni chafodd unrhyw droseddwyr eu harestio, ond casglwyd gwybodaeth a thawelwyd meddyliau trigolion lleol.

6 Medi 2017

Gwnaeth ein tîm cymdogaeth lleol gymryd rhan yn nigwyddiad baton cyfnewid y Frenhines drwy strydoedd Pillgwenlli, gyda ffocws ar ymgysylltu â chymunedau.

Yna gwnaethom gynnal ymgyrch ar y cyd â HMCS (Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi) a'i swyddogion dirwyon.

Gwiriwyd nifer o gyfeiriadau a chasglwyd sawl dirwy, gan arwain at arestio un person a darganfod planhigion Canabis.

7 Medi 2017

Ymgyrch ar y cyd yn ardal Pillgwenlli â'r asiantaethau canlynol.

Partneriaid a gymerodd ran ar y diwrnod:

· Heddlu Gwent

· Cyngor Dinas Casnewydd

· Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

· 'Pride in Pill' - gan gynnwys trigolion

· Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Gwent

· The Wallich

· Cartrefi Dinas Casnewydd

· Canolfan Mileniwm Pillgwenlli

· Tracey Holyoake Ward - Cynghorydd lleol

· Radio Dinas Casnewydd

Cynhaliodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru ar y cyd ag adran Iechyd yr Amgylchedd Cyngor Dinas Casnewydd brofion tân a diogelwch mewn nifer o gyfeiriadau yn ardal Pillgwenlli, gan gynghori ar ddiangfeydd tân, systemau larwm a materion diogelwch a lles eraill.

Gasglodd y gr?p cymunedol 'Pride in Pill' sbwriel yn yr ardal a chael gwared ar chwe bag du llawn sbwriel.

Cyflwynwyd un ar bymtheg o docynnau gan ein swyddogion am droseddau parcio yn Mhillgwenlli, gyda dau fan yn cael eu hatafaelu ar Commercial Road am nad oedd ganddynt yswiriant na threth, a bod ganddynt rifau cerbyd ffug heb eu cofrestru.  


 Dywedodd Arolygydd lleol Gorllewin Casnewydd, Paul Davies: "Nod Ymgyrch Absorb yw sicrhau bod pobl sy'n byw, gweithio neu ymweld â Phillgwenlli yn ymwybodol bod eu tîm plismona lleol yn darparu gwasanaeth o ansawdd cyson ac sy'n diwallu eu hanghenion.

Caiff y dull amlasiantaethol o weithredu ei gyflawni drwy ymgysylltu, addysgu a gorfodi er mwyn mynd i'r afael â materion sy'n peri pryder y mae trigolion lleol wedi tynnu ein sylw atynt.

Defnyddir y Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus i ddiogelu'r cyhoedd rhag ymddygiad sy'n cael effaith andwyol, neu sy'n debygol o gael effaith andwyol, ar ansawdd bywyd y rheini yn yr ardal leol.

Dyma ein trydedd ymgyrch o'r fath a fydd yn parhau yn y dyfodol agos er mwyn sicrhau y caiff y momentwm ei gynnal a'n bod yn amharu ar droseddoldeb cymaint â phosibl.

Hoffwn hefyd ddiolch i'n partneriaid a'n helpodd gyda'r gwaith o gynllunio a gorfodi'r ymgyrch hon; gallwn wneud gwahaniaeth gyda'n gilydd.

Mae'r cymorth a'r ymateb cadarnhaol a gafwyd gan ein cymuned leol o ganlyniad i'r ymgyrch hon wedi bod yn aruthrol.

Hoffem annog ein cymunedau i barhau i weithio gyda ni er mwyn gostwng troseddu yn ein hardal drwy ein ffonio'n gyfrinachol ar 101, ffonio 999 mewn argyfwng neu ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111."

Dywedodd Hannah Lawton, Rhingyll Cymdogaeth Gorllewin Casnewydd: "Mae hon wedi bod yn wythnos brysur a rhagweithiol, ac roedd pawb yn benderfynol o wella ward Pillgwenlli i'r rheini sy'n byw, gweithio ac ymweld â hi.

Mae hon yn broses sy'n mynd rhagddi o hyd, ond gobeithio ei bod yn dangos i'r gymuned ein bod yn ymrwymedig i weithio tuag at ddelio â'r materion y maent eu hwynebu. Rydym yn gwrando ac yn ymateb mewn ffordd sydd, yn ein barn ni, yn darparu dull hirdymor a chynaliadwy o weithredu.

Diolch unwaith eto i'r gymuned am ei chymorth a'i hysgogiad parhaus; mae'n werthfawr iawn ac yn hollbwysig i'r gwaith sy'n cael ei gyflawni."