Cwnstabliaid Gwirfoddol

Mae Cwnstabliaeth Wirfoddol Heddlu Gwent yn dîm amhrisiadwy o Swyddogion gwirfoddol yr Heddlu sy'n helpu Heddlu Gwent i amddiffyn a thawelu meddwl ein cymunedau.

Y Swydd

Mae Cwnstabliaid Gwirfoddol yn Swyddogion Heddlu gwirfoddol sy'n cyflawni rôl allweddol o fewn Heddlu Gwent. Mae dod yn Gwnstabl Gwirfoddol yn rhoi'r cyfle i chi weithio ar y cyd â Swyddogion arferol yr Heddlu, cyfrannu sgiliau a phrofiad o'ch swydd arferol a rhoi rhywbeth yn ôl i'ch cymuned.

Mae'n waith eithaf beichus. Mae'r rhaglen hyfforddiant yn heriol ac yn cynnwys 12 wythnos o hyfforddiant theori cychwynnol, a yna 4 modiwl gweithredol ac yn yr ystafell ddosbarth wedi eu hymestyn dros 9 mis. Bydd yn rhaid i chi neilltuo o leiaf 16 awr o'ch amser hamdden bob mis.

Yr Un Lifrai, Yr Un Pwerau

Mae Cwnstabliaid Gwirfoddol, sydd wedi'u lleoli ledled Gwent, yn gwisgo'r un lifrai ac yn meddu ar yr un pwerau a chyfrifoldebau â Swyddogion arfeol yr Heddlu. Maent yn rhan o bob agwedd ar Blismona, gan fwynhau amrywiaeth o rolau a chyflawni dyletswyddau megis:

  • Patrolau ar droed ac mewn cerbyd
  • Mentrau gwrth-fwrgleriaeth
  • Helpu pan fydd damweiniau, achosion ymladd a thanau
  • Mentrau diogelwch ar y ffyrdd
  • Ymholiadau o d? i d?
  • Helpu i sicrhau diogelwch y cyhoedd mewn digwyddiadau
  • Cyflwyno tystiolaeth yn y llys
  • Cymryd rhan mewn ymgyrchoedd i fynd i'r afael ag yfed dan oed, difrod troseddol a niwsans/anhrefn cyhoeddus
  • Cynnig cyngor ar atal troseddau a hyrwyddo mentrau marcio eiddo

Nid Oes Unrhyw Beth Tebyg Iddo

Fel Cwnstabl Gwirfoddol byddwch yn gwneud gwahaniaeth mawr drwy leihau troseddau - ac ofn troseddau - ledled Gwent, wrth gael profiadau unigryw na fyddwch yn gallu eu cael yn unrhyw le arall. Os oes gennych amser rhydd, nid oes ffordd well y gallwch ei ddefnyddio.